Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych

osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego

www.swiatlo-lampy.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest

Grzegorz Różycki prowadzący działalność gospodarczą jako firma GEWAR Grzegorz Różycki z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; NIP:8980001974, REGON:006001213, zwanej dalej swiatlo-lampy.pl.

3. Dane osobowe zbierane przez swiatlo-lampy.pl za pośrednictwem

Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. swiatlo-lampy.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania

prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. swiatlo-lampy.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych

dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich

działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych

reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne

niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność

prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą

lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia

indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa

prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi

Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania

umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do

wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie

ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może

zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient

podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest

dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być

pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP

przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy

Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ

systemu operacyjnego.

8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym

informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub

innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie

Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług

świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności

tych usług.

9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być

przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach

korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,

nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia

wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane

niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów

poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony

interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,

dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami

w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

10. Dane osobowe przekazane swiatlo-lampy.pl podawane są mu

dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też

świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,

z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych

w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia

Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania

zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie

i realizację zamówienia Klienta.

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są

przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których

korzysta swiatlo-lampy.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,

w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają

poleceniom swiatlo-lampy.pl co do celów i sposobów przetwarzania

tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają

cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. swiatlo-lampy.pl korzysta

z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na

polecenie swiatlo-lampy.pl. Należą do nich m.in. dostawcy

świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający

systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie

Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii

marketingowych;

b) Administratorzy. swiatlo-lampy.pl korzysta z dostawców, którzy

nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby

wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi

płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w

innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych

jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez

swiatlo-lampy.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po

odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi

przedawnienia roszczeń jakie może podnosić swiatlo-lampy.pl

i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis

szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat

dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie

umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez

swiatlo-lampy.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania

umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi

przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi

inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń

o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane

osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta,

następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych

towarów:

a) firmie kurierskiej;

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia

Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych

i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także

administrowania Sklepem Internetowym.

6. swiatlo-lampy.pl, w przypadku skierowania do niego żądania,

udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym,

w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji,

Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu

Komunikacji Elektronicznej.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.

Zapisywane są one przez swiatlo-lampy.pl na urządzeniu końcowym

osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka

internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę

domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz

indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają

dostosowywać oferowane przez swiatlo-lampy.pl produkty do

indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób

odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość

opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych

produktów w Sklepie Internetowym.

2. swiatlo-lampy.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub

wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci

urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z komputerów Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia

końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania

lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z komputera Klientów.

3. swiatlo-lampy.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia

sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki

której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego

ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,

w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co

umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. swiatlo-lampy.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu

społecznościowego facebook.com (administrator cookies

zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook

Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za

pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics

(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą

w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu

Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe

przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego

niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość

ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu

Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury

wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych

przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;

c) przeglądarka Mozilla Firefox;

d) przeglądarka Chrome;

e) przeglądarka Safari;

f) przeglądarka Opera.

7. swiatlo-lampy.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to

numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep

Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia

dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany

komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu

z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako

nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany

przez swiatlo-lampy.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych

z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich

regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna

przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także

w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających

serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania

treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron

internetowych. swiatlo-lampy.pl nie ponosi odpowiedzialności za

zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił

swiatlo-lampy.pl.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez

swiatlo-lampy.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych

negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze

korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem

swiatlo-lampy.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa

prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -

z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec

przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli

swiatlo-lampy.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie

uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług

swiatlo-lampy.pl, prowadzenie statystyki korzystania

z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz

ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie

satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania

komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,

będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych

osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i swiatlo-lampy.pl nie

będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych

osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec

przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

- podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych

danych osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których

zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe

były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach

marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się

z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub

prawie Państwa członkowskiego, któremu swiatlo-lampy.pl

podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem

usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku

z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, swiatlo-lampy.pl

może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego

obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub

prawa państwa członkowskiego, któremu podlega

swiatlo-lampy.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych

obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane

zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń

związanych z korzystaniem z usług swiatlo-lampy.pl, czy też

dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego,

numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów

rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi

umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa

prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego

danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego

rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych

funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało

z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. swiatlo-lampy.pl nie

będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych

osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –

wówczas swiatlo-lampy.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas

potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej

jednak niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,

a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich

wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów,

w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one

potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych –

wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do

rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację –

ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad

interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane

osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy

przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma

prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach

przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub

kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie

przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania

tego okresu (gdy określenie planowanego okresu

przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach

przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie

wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych

danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym

o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych

w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego

sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są

nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient,

którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie

dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty

elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył

Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego

przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma

również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez

Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest

to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle

dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest

formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu

maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych

do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym

z powyższych praw, swiatlo-lampy.pl spełnia żądanie albo odmawia

jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany

charakter żądania lub liczbę żądań – swiatlo-lampy.pl nie będzie mógł

spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch

miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od

otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego

przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski

dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji

przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od swiatlo-lampy.pl przekazania kopii

standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób

wskazany w §7 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do

ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy

RODO.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. swiatlo-lampy.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane

połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas

logowania się do Konta Klienta w Serwisie. swiatlo-lampy.pl stosuje

certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm

w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez

sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił

w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia

wygenerowanie nowego hasła. swiatlo-lampy.pl nie wysyła

przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych

w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail

w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”,

podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie

Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres

poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany

w ostatniej zmianie profilu konta.

3. swiatlo-lampy.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym

korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do

logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym swiatlo-lampy.pl

poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

zamowienia@swiatlo-lampy.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.